INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK SELSKAP FOR SCRIPOFILI

Styret i Norsk Selskap For Scripofili ønsker velkommen til det ordinære årsmøtet i Norsk Selskap For Scripofili,
tirsdag 17. mars 2015, klokken 19.00.
Årsmøtet avholdes i Kristiansand, i lokalene til restaurant Jonas B. Gundersen, Rådhusgaten 10 (Nedre torv midt i sentrum)

Følgende saker vil bli behandlet:
1. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokollen.
2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
3. Godkjennelse av styrets beretning for perioden 01.01.14 til 31.12.14
4. Godkjennelse av foreningens regnskap for perioden 01.01.14 til 31.12.14
5. Revisors beretning.
6. Valg av formann, styre , revisor og valgkomité.
7. Fastsettelse av neste års kontingent (2016)
8. Innkomne forslag.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må i følge gjeldende vedtekter, være styret i hende 2 uker før årsmøtet, innen tirsdag 3. mars 2015. Sendes skriftlig til: Formann Per Otto Dahl,Gimleveien 38, 4630 KRISTIANSAND.
Kun medlemmer som har betalt gjeldende medlems kontingent for året 2015, kan delta på årsmøtet.